Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Wydział Oceny Merytorycznej Wniosków EFS

Zadania:

1)  prowadzenie spraw związanych z oceną merytoryczną wniosków w tym:

a)    przygotowywanie projektów regulaminów zespołów oceniających wnioski i innych dokumentów niezbędnych do zapewnienia prawidłowego przebiegu oceny merytorycznej wniosków,

b)    zapewnianie właściwej obsługi procesu związanego z powoływaniem zespołów (Komisji Oceny Projektów) dokonujących oceny projektów w ramach EFS,

c)    zapewnianie właściwej organizacji i obsługi prac Komisji Oceny Projektów                      w ramach EFS,

d)    udostępnianie dokumentacji projektów ubiegających się o dofinansowanie zespołom dokonującym oceny,

e)    przygotowywanie wyników oceny wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach EFS celem przekazania do zatwierdzenia przez Dyrektora Jednostki lub IZ RPO WM,

f)     dokonywanie oceny merytorycznej  wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach EFS, a w razie zaistnienia konieczności dokonywanie oceny formalnej,

g)    występowanie do Ministerstwa Finansów z prośbą o weryfikację podmiotów ubiegających się o dofinansowanie pod kątem figurowania w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych, prowadzonym przez Ministra Finansów,

h)    przygotowywanie projektów informacji dla Beneficjentów i innych komórek organizacyjnych Jednostki o wynikach oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach EFS;

2)  wprowadzanie danych do KSI, SL 2014 oraz LSI, w zakresie zadań Wydziału;

3)  prowadzenie spraw związanych z informowaniem Beneficjentów o wynikach oceny merytorycznej wniosków;

4)  realizowanie zadań z zakresu PT przy współpracy z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Pomocy Technicznej;

5)  wykonywanie innych zadań zgodnych z Instrukcjami Wykonawczymi w zakresie dotyczącym Wydziału;

6)  współdziałanie z Wydziałem Informacji i Szkoleń Beneficjentów w zakresie szkolenia ekspertów pracujących przy Jednostce;

7)  przygotowywanie zestawień członków Komisji Oceny Projektów Jednostki oraz projektów umów cywilno-prawnych z ekspertami i przekazywanie ich do Wydziału Kadr;

8)  planowanie i realizowanie części planu finansowego Jednostki, będącego w dyspozycji Wydziału;

9)  współdziałanie z WRP w zakresie prowadzenia spraw dotyczących skarg wniesionych przez wnioskodawców do sądu administracyjnego.Uwagi:

Lista pracowników:

ImięNazwiskoTelefonStanowisko
Anna Borkowska 22 542 2022 p.o. Zastępcy Kierownika
Marcin Dorosz 22 542 2472 Kierownik Wydziału
powrót

Rejestr:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.