Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Wydział Kontroli Projektów EFS

Zadania:

1) dokonywanie analizy ryzyka projektów EFS oraz typowanie ich do kontroli, opracowywanie metodologii doboru próby projektów do kontroli;

2) sporządzanie projektów planów kontroli w zakresie wykorzystania środków w odniesieniu do wytypowanych projektów EFS w tym projektów Rocznych Planów Kontroli i harmonogramów miesięcznych oraz sprawozdań z ich realizacji;

3) przeprowadzanie kontroli na miejscu projektów realizowanych w ramach EFS na podstawie planu kontroli oraz na zlecenie Dyrektora, w tym formułowanie informacji pokontrolnej, zaleceń pokontrolnych;

4) monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych wystawianych przez Jednostki podmiotom realizującym projekty w ramach zawartych umów o dofinansowanie;

5) przeprowadzanie kontroli doraźnych projektów oraz wizyt monitoringowych projektów realizowanych w ramach EFS;

6) planowanie oraz przeprowadzanie kontroli trwałości projektów realizowanych w ramach EFS;

7) wykrywanie nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach EFS oraz ich monitorowanie i sprawozdawczość;

8) sporządzanie raportów o nieprawidłowościach w ramach EFS podlegających niezwłocznemu zgłoszeniu do KE oraz raportów z działań następczych w Irregularity Management System (IMS);

9) sporządzanie zestawień kwartalnych o nieprawidłowościach nie podlegających zgłoszeniu do KE w systemie KSI i SL 2014;

10) przygotowywanie informacji o braku nowych nieprawidłowości w projektach;

11) informowanie uprawnionych  instytucji o nieprawidłowościach, w tym w ramach ZPORR zgodnie z RION;

12) prowadzenie rejestru przeprowadzonych kontroli oraz rejestru wykrytych nieprawidłowości;

13) opracowywanie okresowych sprawozdań dotyczących wyników kontroli realizowanych projektów w ramach EFS przekazywanie ich do IP lub IZ RPO WM;

14) współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej w sprawach dotyczących kontroli projektów EFS i wykrytych przez nie nieprawidłowości;

15) wprowadzanie danych do KSI i SL 2014, Irregularity Management System (IMS) oraz do innych systemów informatycznych;

16) przekazywanie informacji o stwierdzonych w wyniku kontroli wydatkach niekwalifikowanych do Wieloosobowego Stanowiska ds. Windykacji celem wszczęcia procesu odzyskiwania kwot;

17) współdziałanie z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Windykacji w zakresie odzyskiwania nieprawidłowości podlegających umieszczeniu w rejestrze dłużnika oraz prowadzonych postępowań windykacyjnych;

18) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w ramach realizacji zadań dotyczących kontroli projektów oraz zbierania, monitorowania i informowania o nieprawidłowościach;

19) koordynowanie zadań, dotyczących przeprowadzenia kontroli na miejscu przez pracowników oddziałów zamiejscowych; w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach;

20) planowanie i realizacja części planu finansowego Jednostki, będącego w dyspozycji Wydziału;

21) koordynowanie zleconych do wykonania przez firmy doradcze czynności opiniowania dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych w projektach realizowanych przez Beneficjentów, kontrolowanych przez Wydział;

22) przeprowadzanie kontroli krzyżowej programu, której celem jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach RPO WM II w oparciu o raport ORACLE  SL 2014;

23) przeprowadzanie kontroli krzyżowej horyzontalnej, której celem jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach PROW 14-20 oraz PO RYBY w oparciu o pogłębiony raport z Urzędu Marszałkowskiego    Województwa Mazowieckiego w Warszawie;

24) współdziałanie z Wydziałem Postępowań Administracyjnych w ramach realizacji zadań należących do Wydziału Postępowań Administracyjnych.

Uwagi:

Lista pracowników:

ImięNazwiskoTelefonStanowisko
Małgorzata Grabkowska 22 542 23 62 p.o. Zastępcy Kierownika
Lesław Kuczyński 22 542 22 57 p.o. Zastępcy Kierownika
Katarzyna Sarniak 22 542 2314 Kierownik Wydziału
powrót

Rejestr:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.