Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Wydział Planowania i Analiz

Zadania:

1)    opracowywanie projektu planu finansowego Jednostki i jego zmian, w tym w zakresie programów operacyjnych, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi;

2)    sporządzanie informacji z wykonania planu finansowego Jednostki;

3)    przygotowanie informacji o stanie zaangażowania wydatków na realizacje projektów  wynikających z podpisanych umów z Beneficjentami;

4)    opiniowanie informacji dla Zarządu oraz projektów uchwał parafowanych przez Głównego Księgowego pod kątem zabezpieczenia środków finansowych w planie finansowym Jednostki;

5)    opiniowanie projektów umów i aneksów kontrasygnowanych przez Głównego Księgowego w części dotyczącej realizacji planu finansowego Jednostki oraz prowadzenie ich ewidencji;

6)    monitorowanie podczas kontraktowania środków Unii Europejskiej i budżetu państwa limitów otrzymanych każdego miesiąca z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich;

7)    bieżące analizowanie stopnia wykonania planu finansowego Jednostki;

8)    weryfikowanie pod względem rachunkowym załączników do ustawy budżetowej;

9)    weryfikowanie pod względem rachunkowym załączników do wniosku o udzielenie dotacji celowej;

10)  weryfikowanie dyspozycji płatności na rzecz kontrahentów;

11)  weryfikowanie poleceń wypłaty na rzecz Beneficjentów;

12)  weryfikowanie zleceń płatności do BGK na rzecz Beneficjentów RPO WM I;

13)  prowadzenie ewidencji planowanego zaangażowania wydatków;

14)  sporządzanie sprawozdań i informacji określonych systemem OTAGO;

15)  informowanie kierowników wydziałów o zatwierdzonym planie finansowym oraz zmianach w planie finansowym;

16)  monitorowanie stanu zobowiązań długoterminowych dotyczących zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy, niezbędnych do zapewnienia ciągłości funkcjonowania Jednostki;

17)  współdziałanie z Departamentem Budżetu i Finansów oraz Departamentem Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich;

18)  koordynowanie prac związanych z przekazywaniem do instytucji zewnętrznych informacji dotyczących planowania i zaangażowania wydatków;

19)  przygotowanie informacji o stanie zaangażowania wydatków z bieżącej działalności Jednostki.

Uwagi:

Lista pracowników:

ImięNazwiskoTelefonStanowisko
Karolina Dymarkowska 22 542 2454 Kierownik Wydziału
Jakub Kozłowski 22 542 2149 Zastępca Kierownika Wydziału
powrót

Rejestr:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.