Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Wydział Koordynacji EFRR

Zadania:

1)    przygotowanie projektu Instrukcji Wykonawczych celem przekazania do zatwierdzenia Departamentowi Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich oraz ich aktualizacja;

2)    monitorowanie projektów realizowanych w ramach EFRR zgodnie z zasadą n+3 w celu zapobieżenia utracie środków (anulowanie zobowiązań przez KE);

3)    sporządzanie informacji miesięcznej, sprawozdań okresowych, rocznych i sprawozdania końcowego z realizacji Priorytetów i Osi Priorytetowych EFRR;

4)    sporządzanie analiz, informacji, raportów oraz sprawozdań dotyczących realizacji Priorytetów i Osi Priorytetowych EFRR oraz z Działania 3.4 ZPORR;

5)    koordynowanie spraw dotyczących wprowadzania danych do KSI i SL 2014;

6)    prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem KSI i SL 2014 stworzonym na potrzeby monitorowania wdrażania  projektów w ramach EFRR;

7)    opracowywanie we współpracy z Wydziałem Planowania i Analiz materiałów planistycznych do ustawy budżetowej;

8)    sporządzanie harmonogramów i prognoz wypłat w ramach projektów;

9)    sporządzanie poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową/końcową/w ramach częściowego zamknięcia pomocy od IP II i IP do IZ, w zakresie RPO WM I oraz sporządzenie deklaracji wydatków w ramach RPO WM II oraz przekazywanie do Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich dokumentów i niezbędnych wyjaśnień w tym zakresie;

10)  współdziałanie z Departamentem Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w zakresie zadań Wydziału;

11)  prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniami prawidłowej realizacji umów;

12)  bieżące analizowanie poziomu wykorzystania środków w ramach EFRR;

13)  monitorowanie podczas kontraktowania środków Unii Europejskiej i budżetu państwa limitów otrzymanych każdego miesiąca z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich;

14)  współudział w sporządzaniu planu finansowego EFRR;

15)  wspieranie pod względem merytorycznym komórek organizacyjnych w zakresie obsługi zadań realizowanych w ramach EFRR.

Uwagi:

Lista pracowników:

ImięNazwiskoTelefonStanowisko
Izabela Matejewska 22 542 2466 Zastępca Kierownika Wydziału
Piotr Oracz 22 542 2431 Kierownik Wydziału
Agnieszka Wierzbicka 22 542 2487 p.o. Zastępcy Kierownika Wydziału
powrót

Rejestr:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.