Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Wydział Pomocy Publicznej EFRR

Zadania:

1)   dokonywanie ocen formalnych wniosków pod kątem zgodności z zasadami udzielania pomocy publicznej;

2)   dokonywanie ocen dopuszczalności pomocy publicznej w projektach objętych środkami pomocowymi na etapie weryfikacji formalnej oraz na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie;

3)   współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie oceny, wdrażania, rozliczania i kontroli projektów w ramach pomocy publicznej;

4)   sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej;

5)   współdziałanie z Departamentem Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich przy procedurze zgłaszania do Komisji Europejskiej dużych projektów zdefiniowanych w art. 100 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w ramach RPO WM II;

6)   współdziałanie z Departamentem Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w zakresie notyfikacji projektów objętych pomocą publiczną, które nie podlegają wyłączeniom na podstawie ustanowionych środków pomocowych;

7)   wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis;

8)   uczestniczenie w kontroli projektów objętych pomocą publiczną;

9)   prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji w przedmiocie udzielenia Beneficjentowi lub dłużnikowi ulgi w spłacie należności poprzez odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie należności;

10) współdziałanie z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Windykacji w zakresie odzyskiwania nieprawidłowości podlegających umieszczeniu w rejestrze dłużnika oraz prowadzonych postępowań windykacyjnych;

11) współdziałanie z WRP w zakresie prowadzenia spraw dotyczących skarg wniesionych przez wnioskodawców do sądu administracyjnego.

Uwagi:

ImięNazwiskoTelefonStanowisko
Karol Czyżyk 22 542 2461 Kierownik
powrót

Rejestr:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.