Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Wydział Oceny Merytorycznej Wniosków EFRR

Zadania:

1)    prowadzenie spraw związanych z oceną merytoryczną (oceną, weryfikacją oceny, opiniowaniem) wniosków, w tym w szczególności:

a)    przygotowywanie projektu regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów (regulamin KOP) - dokonujących oceny wniosków w ramach RPO WM II,

b)    dokonywanie oceny merytorycznej wniosków lub zapewnianie obsługi organizacyjno-administracyjnej Komisji Konkursowych (KK) i Komisji Oceny Projektów (KOP) dokonujących oceny wniosków w ramach EFRR,

c)    koordynowanie i monitorowanie prac ekspertów, dokonujących oceny merytorycznej wniosków,

d)    udostępnianie dokumentacji projektów ubiegających się o dofinansowanie KK i KOP dokonującym oceny,

e)    przygotowywanie wyników oceny wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach EFRR celem przekazania do zatwierdzenia do IZ RPO WM,

f)     prowadzenie korespondencji z wnioskodawcami, w tym informowanie ich o wynikach oceny merytorycznej wniosków,

g)    informowanie innych komórek organizacyjnych Jednostki o wynikach oceny merytorycznej wniosków,

h)    wprowadzanie danych do KSI, SL 2014 oraz LSI w zakresie zadań Wydziału;

2)    realizowanie zadań z zakresu PT przy współpracy z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Pomocy Technicznej;

3)    współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Jednostki w zakresie organizacji szkoleń dla ekspertów;

4)    przygotowywanie umów cywilno-prawnych zawieranych z kandydatami na ekspertów  i przekazywanie ich do Wydziału Kadr;

5)    planowanie i realizowanie części planu finansowego Jednostki, będącego w dyspozycji Wydziału;

6)    współdziałanie z WRP w zakresie prowadzenia spraw dotyczących skarg wniesionych przez wnioskodawców do sądu administracyjnego.

Uwagi:

Lista pracowników:

ImięNazwiskoTelefonStanowisko
Ewa Bartkowska 22 542 2030 Kierownik Wydziału
Michał Gradziuk 22 542 2217 Zastępca Kierownika Wydziału
powrót

Rejestr:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.