Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Wydział Radców Prawnych

Zadania:

  1) świadczenie pomocy prawnej, w tym:

a)   udzielanie porad i konsultacji prawnych w zakresie stosowania prawa w Jednostce,

b)   udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych na potrzeby Jednostki,

c)   opiniowanie pod względem prawnym projektów umów i porozumień zawieranych przez Jednostkę,

d)   opiniowanie przedkładanych zabezpieczeń i umów w ramach EFRR i EFS;

e)   opiniowanie pod względem prawnym projektów decyzji administracyjnych wydawanych przez Jednostkę;

  2) opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych, w tym projektów uchwał;

  3) występowanie przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz urzędami w charakterze pełnomocnika Jednostki lub Województwa Mazowieckiego;

  4) prowadzenie spraw dotyczących egzekucji ZPORR;

  5) prowadzenie repertorium spraw sądowych;

  6) prowadzenie rejestru spraw, w których Jednostka złożyła zawiadomienie o popełnieniu lub podejrzeniu popełnienia przestępstwa albo w których organy ścigania z urzędu uznały Jednostkę za pokrzywdzonego;

  7) prowadzenie rejestru spraw administracyjnych, w których stroną postępowania prowadzonego przez organy administracji publicznej, jest Jednostka lub Województwo Mazowieckie, jeżeli Dyrektor Jednostki został upoważniony do działania w imieniu Województwa;

  8) informowanie Dyrektora i pracowników Jednostki o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie objętym działalnością Jednostki;

  9) prowadzenie podręcznej biblioteki publikacji i wydawnictw prawniczych;

10) planowanie i realizowanie części planu finansowego Jednostki, będącego w dyspozycji Wydziału.

Uwagi:

ImięNazwiskoTelefonStanowisko
Dorota Borodej 22 542 2132 Kierownik Wydziału
powrót

Rejestr:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.