Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Wydział Kontroli Wewnętrznej

Zadania:

  1)  opracowywanie rocznych planów kontroli Jednostki;

  2)  przeprowadzanie kontroli komórek organizacyjnych Jednostki na podstawie planu kontroli lub na zlecenie Dyrektora oraz formułowanie zaleceń pokontrolnych;

  3)  przeprowadzanie postępowań wyjaśniających na zlecenie Dyrektora;

  4)  współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej w zakresie działalności kontrolnej, w szczególności:

a)  koordynowanie czynności związanych z przekazywaniem informacji i wyjaśnień organom kontroli zewnętrznej w trakcie prowadzonych przez nie czynności kontrolnych,

b)  redagowanie odpowiedzi, zastrzeżeń, wniosków, informacji do protokołów oraz wystąpień pokontrolnych organów kontroli zewnętrznej na podstawie pisemnych opracowań, sporządzonych przez kontrolowane lub merytorycznie odpowiedzialne komórki organizacyjne Jednostki,

c)  przechowywanie dokumentacji z kontroli przeprowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej, a w szczególności protokołów kontroli, informacji pokontrolnych, wystąpień pokontrolnych, zaleceń pokontrolnych oraz wszelkiej korespondencji z nimi związanej,

d)  prowadzenie książki kontroli zewnętrznych Jednostki;

  5)  informowanie Wydziału Kontroli Projektów EFS i Wydziału Kontroli Projektów EFRR o ujawnionych w trakcie prowadzonych kontroli nieprawidłowościach lub podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości w realizacji projektów w ramach poszczególnych Działań, zgodnie z przyjętymi procedurami;

  6)  analizowanie wyników kontroli zewnętrznych i wizyt sprawdzających;

  7)  monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych;

  8)  wskazywanie kierunków zmian wynikających z przeprowadzonych w Jednostce kontroli wewnętrznych i zewnętrznych;

  9)  opracowywanie rocznych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli;

10)  przekazywanie wyników kontroli zewnętrznych do instytucji nadrzędnych;

11)  prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Jednostki, rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz rejestru wniosków o przekazanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania;

12)  koordynowanie czynności związanych z załatwianiem skarg i wniosków wpływających do Jednostki, w tym przekazywanie właściwym komórkom merytorycznym, zgodnie z kompetencją oraz przygotowywanie odpowiedzi;

13)  koordynowanie czynności związanych z udzielaniem odpowiedzi na wnioski o udostępnianie informacji publicznej oraz wnioski o przekazanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania;

14)  koordynowanie prac związanych z przygotowaniem zmian w Regulaminie Organizacyjnym Jednostki;

15)  koordynowanie ewaluacji prowadzonych w Jednostce przez instytucje zewnętrzne.

Uwagi:

ImięNazwiskoTelefonStanowisko
Mariola Marciniak 22 542 2047 Kierownik Wydziału
powrót

Rejestr:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.