Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Wydział Postępowań Administracyjnych

Zadania:

1. prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowanie projektów decyzji w przedmiocie zwrotu środków;

2. prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji w przedmiocie zapłaty odsetek z tytułu niezłożenia wniosku o płatność na kwotę lub w terminie określonym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;

3. prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania Beneficjentów;

4. prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji w przedmiocie udzielenia Beneficjentowi lub dłużnikowi ulgi w spłacie należności poprzez odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub umorzeni    należności;

5. prowadzenie rejestru prowadzonych postępowań administracyjnych;

6. zgłaszanie podmiotów do Rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizacje programów finansowanych z udziałem środków europejskich, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw    finansów publicznych;

7. współdziałanie z organami zewnętrznymi w sprawach dotyczących prowadzonych postępowań administracyjnych oraz wydanych decyzji administracyjnych;

8. współdziałanie z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Windykacji w zakresie odzyskiwania nieprawidłowości podlegających umieszczeniu w rejestrze dłużnika oraz prowadzonych postępowań windykacyjnych;

9. współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w ramach realizacji zadań należących do Wydziału;

10. przekazywanie do Departamentu Budżetu i Finansów informacji o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej;

11. przekazywanie do Departamentu Budżetu i Finansów informacji o udzielonych beneficjentowi lub dłużnikowi ulgach w spłacie należności publicznoprawnych;

12. planowanie i realizacja części planu finansowego Jednostki, będącego w dyspozycji Wydziału.

Uwagi:

ImięNazwiskoTelefonStanowisko
Marian Szałkowski 22 542 2055 Kierownik Wydziału
powrót

Rejestr:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.