Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Wydział Koordynacji EFS

Zadania:

1)     konsultowanie  projektu harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach EFS otrzymanego od IZ RPO WM, a także proponowanie zmian do harmonogramu;

2)     przygotowywanie projektu Regulaminu konkursu EFS a także proponowanie zmian do Regulaminu konkursu;

3)     przeprowadzanie naboru wniosków w ramach EFS zgodnie z harmonogramem;

4)     współdziałanie z IZ RPO WM w zakresie przygotowywania materiałów na Komitet Monitorujący;

5)     sporządzanie informacji kwartalnej z realizacji EFS;

6)     sporządzanie sprawozdań rocznych i końcowych z realizacji EFS;

7)     sporządzanie analiz i informacji z realizacji EFS;

8)     monitorowanie realizacji Działań i Poddziałań w ramach EFS;

9)     sporządzanie deklaracji wydatków w ramach EFS od IP do  IZ RPO WM oraz przekazywanie do Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich dokumentu, a także niezbędnych wyjaśnień w tym zakresie;

10)  monitorowanie projektów realizowanych w ramach EFS zgodnie z zasadą n+3 w celu zapobieżenia utraty środków (anulowanie zobowiązań przez KE);

11)  koordynowanie spraw związanych z harmonogramami wydatków oraz analizami i prognozami finansowymi w zakresie EFS;

12)  prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem SL 2014 stworzonym na potrzeby monitorowania wdrażania  projektów w ramach EFS;

13)  koordynowanie spraw dotyczących wprowadzania danych do SL 2014;

14)  koordynowanie procesu sporządzania i aktualizacji Instrukcji Wykonawczych IP w obszarze EFS dla RPO WM II oraz OFiP w zakresie zadań MJWPU;

15)  przekazywanie do IZ RPO WM zmian do OFiP w zakresie zadań MJWPU i Instrukcji Wykonawczych dla RPO WM II;

16)  prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniami prawidłowej realizacji umów zawartych w ramach EFS;

17)  dokonywanie oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach EFS, w ramach zespołów (Komisji Oceny Projektów) i udział  w procesie negocjacji;

18)  współdziałanie w zakresie wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach RPO WM II;

19)  prowadzenie spraw w zakresie PO KL i Priorytetu II ZPORR.

Uwagi:

Lista pracowników:

ImięNazwiskoTelefonStanowisko
Mariusz Chrzanowski 22 542 2376 Kierownik Wydziału
Emilia Kroczek-Rydzewska 22 542 2374 Zastępca Kierownika Wydziału
powrót

Rejestr:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.