Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Pośredniczenie w sprzedaży wsparcia technicznego dla posiadanych licencji na oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych.

Opublikowano: 2019-11-07

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz przesłania ofert.

Oferty należy przesyłać do dnia 17 listopada 2019 r. do godziny 23:59 na adresy email: l.bogudal@mazowia.eu

Link do bazy konkurencyjności TUTAJ

Usługa przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM) – postępowanie nr WZP/WIPFE/U-332-58/19

Opublikowano: 2019-11-06

Uwaga: postępowanie zostało anulowane.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz przesłania ofert na załączonym Formularzu oferty.

Oferty (wraz z wymaganymi załącznikami) należy przesyłać do dnia 13 listopada 2019 r. do godziny 23:59 na adresy email: g.bidzinska@mazowia.eu, a.lopienska@mazowia.eu, m.strzelczyk@mazowia.eu

Szacowanie wartości zamówienia – Świadczenie usług wsparcia technicznego dla posiadanego przez Zamawiającego serwera kasetowego firmy IBM FlexSystem i macierzy dyskowej firmy IBM Flex V7000

Opublikowano: 2019-11-05

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych prosi Wykonawców o składanie szacunkowych ofert cenowych do dnia 12.11.2019 do godziny 12:00 na adres mailowy m.poplawski@mazowia.eu

Organizacja 2 szkoleń dla pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Opublikowano: 2019-11-05

W dniu 06.11.2019 r. w niniejszym zapytaniu ofertowym wprowadzono następujące zmiany:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób, które będą w imieniu Wykonawcy realizować zamówienie i były wskazane w Ofercie Wykonawcy, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Warunkiem takiej zmiany jest wystąpienie okoliczności lub zdarzenia losowego uniemożliwiającego osobie wskazanej przez Wykonawcę, wykonywanie czynności wynikających z Umowy lub utraty uprawnień do wykonywania takich czynności przez tą osobę (jeżeli dotyczy), czego Strony nie mogły przewidzieć wcześniej. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o konieczności zmiany osoby. Powiadomienie o konieczności zmiany osoby musi mieć formę pisemną lub e-mailową zawierającą minimalnie: imię i nazwisko, pełnioną rolę/funkcję oraz przyczynę braku możliwości realizacji zadań przez daną osobę. Wraz z powyższą informacją Wykonawca zobowiązany jest zaproponować co najmniej jedną inną osobę, która będzie realizowała zadania związane z przeprowadzeniem szkoleń w zastępstwie oraz powiadomić Zamawiającego o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu nowej osoby. W przypadku dokonania takiej zmiany, nowa osoba musi posiadać wiedzę, umiejętności, doświadczenie nie gorsze niż osoby wskazane w Ofercie. Poprzez stwierdzenie, że „nowa osoba musi posiadać wiedzę, umiejętności, doświadczenie nie gorsze” Zamawiający rozumie osoby, które w przyjętych kryteriach wyboru otrzymałby nie mniej punktów niż osoby wskazane przez Wykonawcę w treści Oferty. W przypadku braku akceptacji zaproponowanej kandydatury przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia kolejnych kandydatur (w terminie 3 dni kalendarzowych), aż do uzyskania akceptacji Zamawiającego tak, aby zadanie było realizowane wyłącznie przez osoby spełniające wszystkie wymagania Zamawiającego oraz w liczbie opisanej w SOPZ. Powyższa zmiana nie będzie powodować zwiększenia ceny za realizację przedmiotu Umowy, nie może również wpłynąć na termin i jakość realizowanych usług.

2. Zmienia się punkt 1 Zapytania i przyjmuje brzmienie:

 

W ramach usługi Wykonawca będzie zobowiązany do:

 

Przygotowania i przeprowadzenie szkoleń przez 2 trenerów:

Szkolenie I:  Samowiedza i znajomość innych jako kluczowy czynnik wspomagający efektywność zarządzania i współpracy w różnorodnym zespole :

- trener z wykształceniem wyższym z minimum 3 -  letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu zarządzania zespołem/ współpracy w zespole, tj. prowadzący osobiście jako trener co najmniej 25 szkoleń z zakresu zgodnego z tematyką szkolenia, w tym co najmniej 10 szkoleń dla pracowników administracji .

   Szkolenie II : Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w praktyce:

- trener z wykształceniem wyższym spełniający poniższe warunki:

  • - minimum 3 -  letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu Prawa zamówień publicznych, tj. prowadzenie osobiście jako trener co najmniej 25 szkoleń z zakresu zgodnego z tematyką szkolenia, w tym co najmniej 10 szkoleń dla pracowników administracji publicznej (proszę o wypełnienie załączonych tabel).
  • opracowanie (trener jest autorem/współautorem) min. 4 publikacji z Prawa zamówień publicznych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.

 

  1. Zmienia się punkt 10 i przyjmuje brzmienie:

Zapewnienie noclegu w tym samym obiekcie co sale szkoleniowe na terenie województwa mazowieckiego poza granicami m.st. Warszawy, nie dalej niż 100 km od Dworca Centralnego, licząc od ul. Aleje Jerozolimskie 54, 00-024 Warszawa  za pomocą portali umożliwiających pomiar odległości, tj., www.targeo.pl, www.zumi.pl lub innym portalu umożliwiającym pomiar odległości wskazanym przez Wykonawcę (Zamawiający nie dopuszcza pomiaru w linii prostej oraz „w promieniu”, jak również pomiarów z wykorzystaniem tras pieszych, rowerowych, a także dróg prywatnych oraz o ograniczonym dostępie)

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, zwraca się z uprzejmą prośbą
o przygotowanie oferty 2 szkoleń dwudniowych z następujących zakresów tematycznych:

 

I. Samowiedza i znajomość innych jako kluczowy czynnik wspomagający efektywność zarządzania i współpracy w różnorodnym zespole

II. Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w praktyce

Zakup Internetu mobilnego

Opublikowano: 2019-11-04

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do składania ofert cenowych do dnia 12.11.2019 do godziny 12:00 na adres mailowy m.poplawski@mazowia.eu

Szacowanie wartości zamówienia na organizację 2 szkoleń: I. Samowiedza i znajomość innych jako kluczowy czynnik wspomagający efektywność zarządzania i współpracy w różnorodnym zespole, II. Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w praktyce

Opublikowano: 2019-10-30

Szanowni Państwo,

 

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia dotyczącego organizacji 2 szkoleń z zakresu:

  1. Samowiedza i znajomość innych jako kluczowy czynnik wspomagający efektywność zarządzania i współpracy w różnorodnym zespole
  2. Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w praktyce

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Państwa do oszacowania ceny zorganizowania w/w usługi. Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szacowanie wartości zamówienia na zakup oprogramowania umożliwiającego korzystanie z portów 10 GE SFP+ na przełącznikach Brocade ICX6610 oraz wkładek typu 10G SFP+ SR.

Opublikowano: 2019-10-29

W związku z planowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych zamówieniem pod nazwą: Zakup oprogramowania umożliwiającego korzystanie z portów 10 GE SFP+ na przełącznikach Brocade ICX6610 oraz wkładek typu 10G SFP+ SR, zapraszamy wykonawców zainteresowanych powyższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonych dokumentów i przesłania wartości szacunkowej.

Szacowanie wartości zamówienia na zakup punktów dostępowych Wi-fi (Access-Point Wireless LAN)

Opublikowano: 2019-10-29

W związku z planowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych zamówieniem pod nazwą: Zakup punktów dostępowych Wi-fi (Access-Point Wireless LAN), zapraszamy wykonawców zainteresowanych powyższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonych dokumentów i przesłania wartości szacunkowej.

Organizacja spotkania świątecznego - szacowanie wartości zamówienia

Opublikowano: 2019-10-29

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu planowanego zamówienia oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia (netto) wraz z podaniem lokalizacji.

Szacowanie wartości zamówienia na zakup oprogramowania umożliwiającego korzystanie z portów 10 GE SFP+ na przełącznikach Brocade ICX6610 oraz wkładek typu 10G SFP+ SR.

Opublikowano: 2019-10-24

W związku z planowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych zamówieniem pod nazwą: Zakup oprogramowania umożliwiającego korzystanie z portów 10 GE SFP+ na przełącznikach Brocade ICX6610 oraz wkładek typu 10G SFP+ SR, zapraszamy wykonawców zainteresowanych powyższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonych dokumentów i przesłania wartości szacunkowej.

Szacowane wartości proszę przesłać na adres k.sobierski@mazowia.eu do godziny 10:00 dnia 29.10.2019 roku.

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.