Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych - Główny Księgowy

Zadania:

Do kompetencji Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych – Głównego Księgowego należy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi sprawami w zakresie rachunkowości i gospodarki finansowej Jednostki;

2) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem dyspozycji środkami pieniężnymi;

3) koordynacja działań i sprawowanie nadzoru nad przygotowywaniem, analizą i realizacją planu finansowego Jednostki;

4) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

5) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

6) sprawowanie nadzoru nad przygotowywaniem okresowych sprawozdań finansowych;

7) sprawowanie nadzoru nad opracowaniem i aktualizacją projektu polityki rachunkowości w Jednostce;

8) kontrasygnowanie dokumentów finansowych;

9) inicjowanie i organizowanie działań zmierzających do realizacji zadań wynikających z pełnienia przez Jednostkę roli IP II/Instytucji Wdrażającej/IP odpowiednio do zakresu zadań nadzorowanych;

10) koordynowanie oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań komórek organizacyjnych bezpośrednio mu podległych;

11) akceptowanie projektów uchwał i informacji opracowanych przez nadzorowane komórki organizacyjne Jednostki, przygotowywanych dla organów Samorządu Województwa Mazowieckiego;

12) wykonywanie czynności wynikających z odrębnych upoważnień;

13) dokonywanie okresowej oceny kierowników podległych komórek organizacyjnych;

14) sprawowanie nadzoru nad ewidencją przepływów finansowych w ramach dotacji celowej;

15) sprawowanie nadzoru nad  procesem windykacji należności.

Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych – Głównemu Księgowemu bezpośrednio podlegają:
1) Wydział Planowania i Analiz (WPA);
2) Wydział Płatności i Refundacji (WPR);
3) Wydział Księgowości (WK);
4) Wieloosobowe Stanowisko ds. Pomocy Technicznej (WPT);
5) Wieloosobowe Stanowisko ds. Windykacji (WW).

ImięNazwiskoTelefonStanowisko

Komórki:

powrót

Rejestr:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.