Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Dyrektor MJWPU

Zadania:

Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru nad właściwą organizacją i funkcjonowaniem Jednostki;

2) kierowanie bieżącymi sprawami Jednostki;

3) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań komórek organizacyjnych Jednostki;

4) reprezentowanie Jednostki na zewnątrz;

5) sprawowanie nadzoru nad rozpatrywaniem środków odwoławczych w ramach PO KL, RPO WM I i RPO WM II;

6) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem uchwał Sejmiku i Zarządu dotyczących zadań i funkcjonowania Jednostki;

7) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Jednostki;

8) zatrudnianie zastępców Dyrektora w uzgodnieniu z Zarządem;

9) dokonywanie okresowej oceny zastępców Dyrektora, kierowników wydziałów oraz pracowników samodzielnego oraz wieloosobowego stanowiska pracy bezpośrednio mu podległych;

10) koordynowanie pracy w zakresie sporządzania i realizacji planu finansowego Jednostki;

11) dysponowanie środkami finansowymi w ramach planu finansowego Jednostki;

12) przedkładanie na posiedzenia Zarządu projektów aktów normatywnych oraz informacji;

13) wydawanie zarządzeń, poleceń służbowych, pism okólnych oraz informacji dotyczących funkcjonowania Jednostki;

14) zatwierdzanie:

a) planu finansowego Jednostki,

b) planów finansowych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Jednostki,

c) planów kontroli wewnętrznej Jednostki,

d) planów urlopów pracowników Jednostki,

e) planów kontroli projektów realizowanych w ramach ZPORR, PO KL, RPO WM I i RPO WM II,

f) planów zamówień publicznych Jednostki,

g) planów audytu wewnętrznego Jednostki,

h) polityki rachunkowości Jednostki,

i) planu działań informacyjno – promocyjnych,

j) planu działań szkoleniowych, warsztatów i seminariów dla Beneficjentów,

k) planów szkoleń dla pracowników Jednostki,

l) innych dokumentów wymaganych przepisami prawa i wytycznymi uprawnionych instytucji,

m) składu osobowego zespołów dokonujących oceny projektów,

n) projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej;

15) zapewnienie właściwego załatwiania skarg i wniosków, kierowanych do MJWPU;

16) udzielanie upoważnień i pełnomocnictw pracownikom Jednostki;

17) zapewnianie dostępu do informacji publicznej;

18) sprawowanie kontroli zarządczej w Jednostce;

19) zapewnianie ochrony informacji niejawnych;

20) zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych  osobowych;

21) zapewnianie realizacji zadań obronnych;

22) powoływanie zarządzeniem na określony czas zespołów zadaniowych do wykonywania czynności wykraczających poza zadania jednego wydziału;

23) zatwierdzanie list rankingowych dotyczących wyboru projektów w ramach EFS.

Dyrektorowi bezpośrednio podlegają:

 1. Zastępcy Dyrektora;
 2. Wydział Organizacyjny (WO);
 3. Wydział Informatyki (WI);
 4. Wieloosobowe Stanowisko ds. Realizacji Projektów (WPE);
 5. Wydział Kadr (WKR);
 6. Wydział Zamówień Publicznych (WZP);
 7. Samodzielne Stanowisko ds. BHP (SBHP);
 8. Wydział Radców Prawnych (WRP);
 9. Wydział Audytu Wewnętrznego (WAW);
 10. Wydział Kontroli Wewnętrznej (WKW);
 11. Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów (WIS);
 12. Wydział Odwołań (WOD);
 13. Wieloosobowe Stanowisko ds. Systemu Zarządzania Jakością (WSZJ);
 14. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych – POIN;
 15. Oddziały Zamiejscowe w Ciechanowie (OZ.C), Ostrołęce (OZ.O), Płocku (OZ.P), Radomiu (OZ.R) i Siedlcach (OZ.S).
  ImięNazwiskoTelefonStanowisko

  Komórki:

  powrót

  Rejestr:

  Przeczytaj treść ponownie

  Instytucje współfinansujące

  "dla rozwoju Mazowsza"
  Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

  "człowiek - najlepsza inwestycja"
  Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.